ALGEMENE VOORWAARDEN van: Branding by Stories, gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk, Cornelis Matersweg 21. 

Artikel 1. Definities.

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Branding by Stories: gevestigd te Beverwijk aan het adres Cornelis Matersweg 21.
Opdrachtgever: de partij met wie Branding by Stories een overeenkomst heeft gesloten;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Branding by Stories, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen BRANDING BY STORIES en een opdrachtgever, waarop BRANDING BY STORIES deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. BRANDING BY STORIES en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van BRANDING BY STORIES zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan BRANDING BY STORIES tot het aangaan van een overeenkomst. BRANDING BY STORIES heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.
 2. Een overeenkomst tussen BRANDING BY STORIES en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat BRANDING BY STORIES een aanbod van Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Een overeenkomst tussen BRANDING BY STORIES en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat BRANDING BY STORIES uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door BRANDING BY STORIES afgegeven offerte.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. BRANDING BY STORIES zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BRANDING BY STORIES het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan derden verstrekken, zonder daarover eerst met BRANDING BY STORIES te overleggen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BRANDING BY STORIES aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BRANDING BY STORIES worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BRANDING BY STORIES zijn verstrekt, heeft BRANDING BY STORIES het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. BRANDING BY STORIES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BRANDING BY STORIES is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BRANDING BY STORIES de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van goederen een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever BRANDING BY STORIES derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de goederen noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van BRANDING BY STORIES. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van BRANDING BY STORIES.
 3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is BRANDING BY STORIES vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat ervoor in dat BRANDING BY STORIES op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
 4. Indien de Opdrachtgever BRANDING BY STORIES geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die BRANDING BY STORIES als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door BRANDING BY STORIES ingeschakelde derden, aan BRANDING BY STORIES te vergoeden.

Artikel 6. Ontwerp

 1. Werkzaamheden naar het ontwerp van Opdrachtgever of derden zullen naar beste kunnen volgens dat ontwerp door BRANDING BY STORIES worden uitgevoerd. BRANDING BY STORIES zal nimmer enige verantwoordelijkheid dragen c.q. aansprakelijkheid aanvaarden voor dat ontwerp of voor schade als gevolg van de uitvoering van Werkzaamheden door Leverancier volgens dat ontwerp, voor zover die schade voortvloeit uit dat ontwerp.
 2. Indien overeengekomen zal BRANDING BY STORIES een ontwerp vervaardigen op grond waarvan Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Alvorens tot uitvoering van deze Werkzaamheden wordt overgegaan zal Opdrachtgever schriftelijk haar goedkeuring aan dat ontwerp verlenen. Indien Opdrachtgever of een derde Werkzaamheden uitvoert volgens het ontwerp van BRANDING BY STORIES, is BRANDING BY STORIES niet aansprakelijk voor al dan niet verborgen gebreken of fouten in dat ontwerp.

Artikel 7. Annulering of wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever de met BRANDING BY STORIES gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan BRANDING BY STORIES een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van BRANDING BY STORIES op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door BRANDING BY STORIES gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BRANDING BY STORIES zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BRANDING BY STORIES de Opdrachtgever hierover inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BRANDING BY STORIES daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. BRANDING BY STORIES behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die BRANDING BY STORIES in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. BRANDING BY STORIES heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Alle door BRANDING BY STORIES verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BRANDING BY STORIES worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van BRANDING BY STORIES, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BRANDING BY STORIES.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van BRANDING BY STORIES mogen de door haar verstrekte offertes, plannen, en/of andere materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
 5. De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is terzake van schadevergoeding aan BRANDING BY STORIES een bedrag verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van de bij de offerte door BRANDING BY STORIES gedane prijsopgave, welk bedrag de Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van BRANDING BY STORIES aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op de Opdrachtgever over. Deze blijven derhalve bij BRANDING BY STORIES berusten.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

 1. De Opdrachtgever dient de door BRANDING BY STORIES geleverde (en gemonteerde) zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeen gekomene en of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de Opdrachtgever binnen 48 uur na levering schriftelijk aan BRANDING BY STORIES te worden gemeld.
 3. Niet zichtbare gebreken dienen door de Opdrachtgever binnen 48 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering aan BRANDING BY STORIES schriftelijk te worden gemeld.
 4. Indien de Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn(en) geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd. Alsdan hebben reclames van welke aard dan ook geen enkele waarde en geen enkel rechtsgevolg en worden zij niet meer door BRANDING BY STORIES in behandeling genomen.
 5. Reclames geven de Opdrachtgever geen recht om betaling van een factuur op te schorten, tenzij BRANDING BY STORIES daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.
 6. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds de geleverde zaken / het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht c.q. overeenkomst. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 10. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, kosten voor revisietekeningen, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BRANDING BY STORIES, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien BRANDING BY STORIES met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is BRANDING BY STORIES niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. BRANDING BY STORIES mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen en lonen of stijgingen in de prijzen van derden die BRANDING BY STORIES voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag BRANDING BY STORIES het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan BRANDING BY STORIES, dat in redelijkheid niet van BRANDING BY STORIES kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

Artikel 11. Betaling

 1. Door BRANDING BY STORIES verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum:
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, derhalve 18 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.
 4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 12. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Leverancier worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 6. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is BRANDING BY STORIES voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. BRANDING BY STORIES is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met enige met BRANDING BY STORIES gesloten overeenkomst beweert te hebben geleden, zulks behoudens opzet of grove schuld van BRANDING BY STORIES.
 3. Indien Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op communicatiemiddelen en na het drukproces er spel- of zetfouten ontdekt worden, is BRANDING BY STORIES niet aansprakelijk voor de schade en/of de kosten die voor de herdruk worden gemaakt. 
 4. Indien BRANDING BY STORIES, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen BRANDING BY STORIES verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 5. Als het voor BRANDING BY STORIES ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door BRANDING BY STORIES voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 6. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BRANDING BY STORIES beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan.
 7. In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorarium.
 8. BRANDING BY STORIES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan BRANDING BY STORIES is kenbaar gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 14. Opzegging en Ontbinding

 1. Wanneer BRANDING BY STORIES met de Opdrachtgever een duurovereenkomst heeft gesloten, kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. BRANDING BY STORIES is, onverminderd het recht van BRANDING BY STORIES om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
 1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst aan BRANDING BY STORIES ter kennis gekomen omstandigheden BRANDING BY STORIES goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 3. BRANDING BY STORIES de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 4. de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
 5. Voorts is BRANDING BY STORIES bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van BRANDING BY STORIES kan worden gevergd.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van BRANDING BY STORIES onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan BRANDING BY STORIES zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee BRANDING BY STORIES overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede het geval dat BRANDING BY STORIES geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 2. BRANDING BY STORIES heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat BRANDING BY STORIES haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van BRANDING BY STORIES opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BRANDING BY STORIES niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien BRANDING BY STORIES bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 16. Privacy

BRANDING BY STORIES vindt het van groot belang zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Voor de wijze waarop wij dat doen verwijzen wij u naar het privacy statement op onze website.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en BRANDING BY STORIES worden beslecht door de Rechtbank Haarlem.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen BRANDING BY STORIES en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen BRANDING BY STORIES en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. BRANDING BY STORIES behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

Deze algemene voorwaarden zijn door BRANDING BY STORIES voor het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld en worden op eerste verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever toegezonden. Op internet zijn zij te vinden op www.brandingbystories.com